سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افسانه افضلی – دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صن
نوراله میرغفاری – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصف
علیرضا سفیانیان – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصف
مریم محسنی سجادی – دانش آموخته کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی ا

چکیده:

دفن در زمین به عنوان معمولترین روش دفع پسماندهای شهری در اغلب مناطق دنیا محسوب می شود. ارزیابی وضعیت استقرار محل دفن پسماندها نیازمند بررسی داده های مکانی، قوانین و معیارهای قابل قبول است . در این ارتباط، سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS می تواند به عنوان ابزاری کارامد برای مدیریت و به کار گیری لایه های اطلاعاتی مختلف در مرحله مکانیابی و هم چنین ارزیابی وضعیت موجود مورد استفاده قرار گیرد . در مطالعه حاضر،یک روش ارزیابی چند معیاره با استفاده از GIS برای ارزیابی تناسب محل دفن فعلی شهرستان نجف آباد در استان اصفهان که فاصله نسبتا " کمی از شهر و دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد دارد، به کار گرفته شده است . به این منظور، روی هم گذاری ۱۱ لایه اطلاعاتی مربوط به معیارهای اکولوژیکی و اقتصادی – اجتماعی با استفاده از منطق بولین صورت گرفت . تجزیه و تحلیل نتایج حاصل با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی نشان داد ک ه محل فعلی دفن مواد زاید جامد شهری شهرستان نجف آباد از تناسب لازم برخوردار نمی باشد.