سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر طریقت – دانشکده عمران دانشگاه شهید رجایی

چکیده:

بررسی وضعیت سازه های بتنی از اهداف اصلی مدیریت نگهداری و تعمیرات می باشد . این مهم نیازمند ایجاد روشهای تحلیلی دقیق ،سریع و کم هزینه است . اولین گام برای بررسی وضعیت سازه های بتنی، جمع آوری اطلاعات بوسیله انجام آزمایش می باشد . معمولاًبه منظور کسب آگاهی از وضعیت کلی سازه، آزمایشهایی در چند موضع از آن انجام می شوند . یکی از مشکلات در این رهگذر تعمیم نتایج به کل سازه است . در این مقاله سعی می شود با انجام تحلیل های ضروری پس از کسب نتایج آزمایشهای یک بعدی مانند اعماق سولفاته شده، کربناتاسیون، نفوذ یون کلرید و … از هزینه انجام آزمایشهای بیشتر و صرف زمان طولانی جلوگیری گردد . روش ارائه شده در این مقاله مبتنی بر کاربرد نرم افزار کامپیوتری حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی به منظور تعیین ضریب نفوذپذیری در معادلات انتشار و بر اساس نتایج آزمایشهای یک بعدی است . پس از تعیین ضریب مذکور، انجام تحلیل های دو بعدی در مقاطع مختلف سازه عملی بوده و عمق نفوذ مواد زیان آور را می توان محاسبه نمود. با کاربرد این روش بررسی وضعیت در مقاطع دارای ترک،تخلخل و … عملی خواهد بود . برای حل معادله دیفرانسیل انتشار دو بعدی از روش اجزا محدود استفاده می شود . با افزایش سرعت ودقت بررسی، ارزیابی جامع وضعیت سازه میسر خواهد بود . یکی از نتایج ارزشمند چنین تحلیل ها یی تعیین عمق نفوذ مواد زیان آور در گوشه های مقاطع می باشد، زیرا عمق نفوذ در این نقاط بیشتر بوده و انجام آزمایش در گوشه ها عملاً مقدور نمی باشد. با در اختیار داشتن چنین ابزاری و به همراه حداقل اطلاعات برداشت شده از سازه موجود، انجام امور مهندسی شامل تحلیل ه ای دو بعدی، بررسی مقاطع با حداکثر ریسک و ارائه روشهای تعمیراتی مناسب برای مقاطع مختلف سازه، با اطمینان، سرعت و دقت بیشتری صورت خواهد گرفت. در نهایت نحوه کاربرد روش پیشنهادی نشان داده می شود.