سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی زرین سبب – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
صالح سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
علیرضا یوزباشی – دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت موجود سرمایه فکری و مولفه های آن (سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری،سرمایه رابطهای) در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به روش توصیفی، تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش،شامل مدیران و کارشناسان پارک علم وفناوری دانشگاه تهران می باشد ،که تعداد آنها ۶۲ نفر بوده است و به دلیل حجم کم جامعه مورد پژوهش از روش سرشماری کامل استفاده شده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد بونتیس( ۱۹۹۸ ) می باشد که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرنباخ ۰/۹۲ بدست آمد.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های t تک نمونه ای و میانگین استفاده گردید .نتایج تجزیه و تحلیل آزمون t تک نمونه ای نشان داد که وضعیت موجود سرمایه فکری و مؤلفه های آن (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای) در حد گزینه بالاتر از متوسط قرار دارد که از لحاظ آماری معنادار بوده و همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بر اساس طیف بازرگان و همکاران (۱۳۸۶) وضعیت موجود سرمایه فکری در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بطور کلی و مولفه های آن در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارند.