سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
حسام الدین صالح گوهری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زابل
سمیرا براتی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زابل
معصومه کمان باز – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زابل
اکبر کیانی – دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه زابل

چکیده:
امروزه با توسعه ی شهرها استفاده از پدافند غیرعامل در طراحی و برنامهریزی شهری به منظور مواجهه با حوادثغیرمترقبه طبیعی و انسانی امری ضروری به شمار می آید. کشور ایران به علت قرارگیری در یکی از حساس ترین نقاطجهان از لحاظ استراتژیکی و آسیب پذیرترین مناطق از نظر مخاطرات محیطی اعم از زلزله، سیل، خشکسالی و… لزوماجرای طرحهای پدافند غیرعامل را برای آن بیش از پیش حائز اهمیت نموده است. در این میان شهر کرمان نیز که ازلحاظ حساسیت، شاهراه ارتباطی مابین شهرهای شمالی و جنوبی کشور را بوده و از لحاظ موقعیت طبیعی بر رویکمربند لرزه خیز آلپ- هیمالیا قرار دارد نیازمند برنامه ریزی جامع پدافند غیرعامل میباشد. در این مطالعه این فرضیهمدنظر قرار گرفته که مبحث پدافند غیرعامل در طراحی و برنامهریزی شهری منطقه یک شهر کرمان رعایت نشده استلذا هدف از این تحقیق ارزیابی وضعیت طراحی و برنامهریزی شهری منطقه یک کرمان از منظر پدافند غیرعامل است.روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات پایه ای و میدانی خواهد بود. نتایج حاکی از آن است که به علترشد بیبرنامه منطقه یک کرمان در طول تاریخ شهرنشینی آن، نوعی آشوب در نظام کالبدی مشاهده می شود وکاربری های شهری دارای تداخل و ناسازگاری است و به دنبال آن طراحی و برنامه ریزی مناسبی برای اراضی شهری ازلحاظ دفاعی و آمادگی و مقابله با حوادث صورت نگرفته است.