سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نرجس کازرانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
سعداله منصوری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

چکیده:

به منظور تعیین لاین های برتر کنجد باهدف دستیابی به لاین های پر محصول وسازگار بامنطقه آزمایشی با ۱۶ لاین منتخب از بین ۲۵ ژنوتیپ حاصل از آزمایشات سا لهای گذشته در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکراراجر ا به مدت دو سال زراعی ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ گردید .هر لاین در ۴ خط کاشت به طول ۴ مترو درفاصله بین ردیف ۵۰ سانتی متر و بین بوته ای ۱۵ سانتی مترکشت گردیدند درطول دوره داشت از صفات مورفولوژیکی مهم و موثر درعملکردازقبیل تاریخ گلدهی وضعیت شاخه بندی، تعدادکپسول درمحورگل، تعدادکپسول در بوته ارتفاع بوته وتاریخ رسیدن ده کپسول اولیه یادداشت برداری گردید. در پایان فصل، برداشت صورت گرفته وبرای صفت عملکرد واجز ا آن تجزیه آماری انجام شد . نتایج تجزیه مرکب دوساله نشان دادکه دوسال آزمایش و عملکرد لاین ها وکلیه صفات مورد بررسی در سطح احتمال ۱% دارای اختلاف معنی داری بودند . همچنین اثر متقابل رقم در سال درسطح ۱% معنی دارشد نشان میدهدکه عملکرد ارقام در دوسال آزمایش بطور معنی داری تغییر کرده است .با توجه به نتایج اثر متقابل سال * رقم برعملکرددانه، لاین های ۳ و ۵ به ترتیب با ۸۹۹/۴ و ۸۷۶/۱ کیلو گرم درهکتار در سال دوم ( ۸۴ ) بیشترین میانگین عملکرددانه را داشتند . مقایسه میانگین عملکردلاین ها وسایر صفات با استفاده از آزمون دانکن نشان داد که لاین شماره ۳ با ۹۹ % اطمینان با ۸۴۲ کیلو گرم درهکتار نسبت به سایرین برتری داشته و در کلاس A قرارگرفته است ولاین های شماره ۱۲ ، ۵، ۱، ۱۳۰، ۱۱ و ۸ به ترتیب با ۸۳۰/۴، ۷۸۱/۳، ۷۶۳/۱، ۷۴۳/۵، ۷۲۴/۷ و ۷۰۱/۱ کیلو گرم در هکتار درمقام های دوم تا هفتم قرار گرفته که جهت انجام آزمایشات پیشرفته بعدی انتخاب گردیدند.