سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کتایون رضایی پرتو – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی
محمدرضا کمالی – پژوهشگاه صنعت نفت
محمد محمدنیا – پژوهشگاه صنعت نفت
فائزه میرزایی تابش – کارشناس زمین شناسی نفت

چکیده:

تعیین پارامترهای پتروفیزیکی و ارزیابی کیفیت مخزنی از اهمیت ویژه ای در صنعت نفت برخوردار اس ت. آگاهی دقیق از این پارامتر ها به مهندسین نفت این امکان را م یدهد که برای بررسی دقیق مراحل تولید، در یک میدان ابزارهای کافی در اختیار داشته باشن د و با آگاهی از آنها توان ایی بیشتری در توسعه میادین نف تی خواهند داش ت. در این مطالعه مخزن آسماری در دو چاه در یکی از میادین جنوب غر ب ایران مورد بررسی قرار گرفته و ویژگیهای مخزنی نظیر تخلخل، حجم شیل و اشباع آب محاسبه گردید ه و حجم آب و نفت نیز تعیین شده اس ت. کلیه محاسبات، ترسیم کراس پلاتها و ترسیم لاگها بااستفاده از نرم افزار ۶٫۶Geolog,Version انجام شده است. مطالعات نشان می ده د سازند آسماری در این میدان از میانگین حجم شیل پایینی بر خوردار اس ت. از سوی ی مخز ن آسمار ی از تخلخل مناسبی به ویژه در بخش بالایی بر خوردا ربوده و تغییرات تخلخل در سطح میدان چندان زیاد نیس ت. انواع تخلخل نیز بر اساس لاگ انحراف سرعت تخمین زده شده که ن شان دهنده فراوانی تخلخلهای قالبی حفره ای و درون فسیلی می باش د. همچنین استفاده از MNPlot نشان دهنده غالب بودن لیتولوژی کربناته می باش د. به علاوه، بر اساس کراس پلات توریم-پتاسیم، کانی رسی غالب، ایلیت تشخیص داده شد