سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهناز صالحی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

برای ارزیابی ویژگی های الیاف شترهای یک و دوکوهانه و آمیخته آنها از الیاف ناحیه پهلوی راست تعداد ۴۹ شتر نر و ماده یک و دوکوهان و آمیخته در سن یک سالگی نمونه برداری شد . تمام صفات الیاف به جز درصد پوشش زیرین متاثر از نژاد بود، بطوری که قطر الیاف پوشش زیرین شترهای یک کوهانه (۰٫۶±۲۱٫۶ میکرون) با آمیخته (۰٫۵±۱۸٫۶ میکرون) و با شترهای دوکوهانه (۰٫۸۶±۱۶٫۴ میکرون) تفاوت معنی دار داشت (p<0.001) و طول دسته الیاف شترهای یک کوهانه (۰٫۵±۸٫۳ سانتی متر) با دو کوهانه (۰٫۷±۵٫۵ سانتی متر) در سطح (p<0.005) تفاوت معنی دار داشتند. دامنه مقدار کرک خالص بین (۱۳٫۸ و ۸۵٫۸ درصد) متغییر بود که به شترهای نر دوکوهانه تعلق داشت. میانگین این صفت در بیده شترهای یک کوهانه با دورگ و شترهای دوکوهان بترتیب با مقادیر (۴±۵۴، ۳٫۳±۶۴٫۳ و۵٫۶±۶۵٫۶ درصد) تفاوت داشت (p<0.01). همبستگی ساده بین قطر الیاف کرک با درصد الیاف مدولائی و الیاف بدون مدولا بترتیب برابر (۰٫۵+ و ۰٫۵۹-) بود. بین مقدار پوشش زیرین با درصد الیاف مدولائی همبستگی منفی (۰٫۳-) و با درصد الیاف بدون مدولا همبستگی مثبت (۰٫۴+) وجود داشت.