سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

یداله فرایدی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور (مراغه)

چکیده:

به منظور بررسی واکنش ژنوتیپ‌های مختلف نخود نسبت به تنش خشکی و تعیین ژنوتیپ‌های مقاوم, این آزمایشبا ۱۸ ژنوتیپ نخود تیپ کابلی به همراه ۲ شاهد حساس به خشکی ( ILC 3279) و شاهد محلی جم (جمعاً ۲۰ ژنوتیپ) در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار بصورت دو آزمایش جداگانه در دو شرایط آبی و دیم در سال زراعی ۸۱-۸۰ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه به مرحله اجراء درآمد. به منظور ارزیابی ژنوتیپ‌های نخود نسبت به تنش خشکی از شاخص های حساسیت به تنش (SSI) , تحمل به تنش (STI) , میانگین هندسی بهره‌وری (GMP) , تحمل (TOL) و میانگین بهره وری (MP) استفاده شد. نتایج بررسیها نشان داد که در هر دو شرایط آبی و دیم, ‌بیشترین عملکرد دانه از شاهد محلی جم و ژنوتیپ ILC 1799 بدست آمد. ارزیابی لاینها از نظر شاخص‌های تحمل به تنش نشان داد که از نظر سه شاخص GMP,STI و MPشاهد محلی جم و ژنوتیپ‌های ILC 1799و ILC 3101از بیشترین مقادیر برخوردار بوده و به عنوان ژنوتیپ‌های مقاوم به خشکی شناخته شدند. همچنین در بین شاخص‌های مورد مطالعه ۳شاخصMP,STI و MPدردو محیط تنش و بدون تنش همبستگی مثبت و بالایی با عملکرد دانه داشته و به عنوان مناسب‌ترین شاخص برای تفکیک و شناسایی ژنوتیپ‌های حساس و مقاوم به تنش توصیه گردیدند.