سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ناصر باقری مقدم –
مجید حقیقی –
سیدجلال الدین هاشمی –

چکیده:

ارزیابی تکنولوژی یکی از فعالی ت های اصلی مدیریت تکنولوژی است . در این فعالیت، تکنولوژی در مقایسه با سایر جایگزی ن ها و رقبا مورد ارزیابی قرار می گیرد. این ارزیابی وجوه مختلفی را نظیر اقتصادی، فنی، زیس ت محیطی در بر م یگیرد. در این مقاله سیستم های محرکه خودرو که در آینده مطرح می باشند، مورد ارزیابی قرار گرفته است . بدین منظور در قدم اول درخت
سیستم های محرکه خودرو تهیه گردیده و از میان آنها با بهره گیری از شاخ صهای متفاوت، تعدادی از گزینه های رقیب انتخاب و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گزین هها با یکدیگر مقایسه و با بهره گیری از تحلیل سناریو، نتایج در حالات مختلف استخراج گردیده است . در این روش معیارهای مقایسه گزینه ها با اخذ نظرات گروهی از مدیران ارشد و کارشناسان سازمانها و شرکتهای مرتبط با صنعت خودرو از طریق پرسش نامه و مصاحبه تدوین و ارزش گذاری شده است. سپس گزینه ها در پانلهای تخصصی ن سبت به این معیارها سنجیده و رتبه بندی شده اند. در نهایت نیز با اعمال تغییرات در وزن معیارها چند سناریوی مهم مطرح گردیده است.