سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحامد میرحسینی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان
فاطمه جعفری – دانشجوی کارشناسی رشته بهداشت محیط
علی جعفری – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده:

آلودگی صوتی در شهرها یکی از مشکلات مهم زیست محیطی است که موجب اثرات زیان آوری نظیر افت شنوایی، اختلال در خواب، افزایش فشار خون و ناراحتی های گوارشی در مردم شهرنشین می گردد. به منظور پیشگیری از این اثرات و دسترسی به استانداردهای توصیه شده، اندازه گیری آلودگی صوتی در شهرها امری ضروریست. این پژوهش با هدف ارزیابی آلودگی صوتی در شهر خرم آباد در ۱۳۸۵ انجام گرفته است. – سال ۸۶
جهت اندازه گیری تراز فشار صوت تعداد ۱۲ ایستگاه در سطح شهر انتخاب شد. و عملیات اندازه گیری در این ایستگاهها انجام گرفت. شاخصهای صدا در شبکه وزنی A قرائت شد. در این تحقیق اندازه گیریها در ایستگاههای مورد نظر توسط دستگاه Digital soundlevel meter 4001 و طی مدت ۶ ماه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر انجام شده است.شاخصهای مورد سنجش عبارت بودند از: SPL ،Leq ،L90 ،L50 ،L10 ،L1 همچنین NPL,SEL که بر اساس نتایج به دست آمده حداکثر تراز معادل صوت سی دقیقه (Leq) برابر dB(A) 82 در صبح و dB(A) 80/2 در بعد از ظهر می باشد. و حداکثر تراز آلودگی صوتی محیط (NPL) در صبح مربوط به میدان امام حسین و برابر dB(A) 90/5 و در بعد از ظهر مربوط به ایستگاه چهار راه فرهنگ و برابر dB(A) 90/1 می باشد. و تراز مواجهه با صوت (SEL) از ۱۰۷/۴ تا حداکثر ۱۱۴/۶ نوسان داشته است. نتایج این بررسی نشان داد که میانگین تراز معادل فشار صوت (Leq) که در کل دوره نمونه برداری به دست آمده dB(A) 78 می باشد. و مقایسه ان با استاندارد نشان می دهد که میزان صدا در مناطق مختلف شهر خرم آباد بیش از حد مجاز می باشد و آلودگی صوتی به عنوان یک مشکل جدی در این شهر مطرح است.