سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی ایران
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
غریب فاضل نیا – استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه زابل.
الهام جلیلی جهرمی – دانشجوی کارشناسیارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی، دانشگاه زابل.
علی عالی – دانشجوی کارشناسیارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه زابل

چکیده:
امروزه صنعت گردشگری یکی از اشتغالزاترین و پر درآمد ترین فعالیتهای اقتصادی است و پیشبینی میشود که در هزاره سوم فعالیت غالب اقتصادی در جهان باشد چرا که کشورهای جهان بخصوص کشورهای در حال توسعه تلاش گسترده ای در جهت توریست به اشکال مختلف مینماید و فواید آن به لحاظ اقتصادی، فرهنگی اجتماعی نصیب کشور و مردمان سرزمین – خود گردیدهاند و موجب رفاه آسایش و شناخت و حفظ یادمانهای تاریخی و تفریحی کشور خود شده اند. از مهم ترین مسائلی که طی دهه های اخیر باعث توسعه و پیشرفت شهرهای کوچک و بزرگ گشته، رشد و توسعه گردشگری میباشد. شهرها با امکانات و خدماتی که ارائه می دهند، همواره پذیرای افرادی بوده اند که بدانها وارد میشوند. مقاله حاضر با هدف ارزیابی و بررسی میزان موفقیت تالابهای استان فارس در توسعه اکوتوریسم منطقه با استفاده از مدل TOPISI در استان فارسطراحی شده است روش تحقیق توصیفی تحلیلی مبتنی بر پژوهشهای کتابخانهای و برای جمعآوری دادهها از اطلاعات میدانی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از مدل TOPSIS ، سلسله مراتب و اولویتبندی تالابهای استان فارس به این صورت A1>A3>A2 نشان میدهد. بنابراین A1 ، )تالاب پریشان( در رتبه ۱ A3 ، )تالاب کمجان( در رتبه ۲ A2 )بختگان( در رتبه ۳ قرار میگیرد