سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید مهدویان – دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرهاد شهرکی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدرضا قاسمی – دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در کار فعلی با توجه به طراحی فرا یند ساده شده تولید MTBE برای حداکثر ساز ی سود آ وری انجام شده است . برا ی به ینه ساز ی تابع هدف کل از ا یده برنامه ریزی دینامیک و برا ی ز یر مجموعه ها از برنامه ر ی زی خط ی(LP) استفاده گرد ی ده است . تاکی د برحداکثر تول ید ، چرخه مجدد مواد ، حداقل ساز ی مواد زاید تولیدی ، رساندن واحد به قوانین زی ست محیطی مطلوب و انتگراسیون انرژی می باشد . ظرفیت تولید واحد ۳۵۰۰۰ تن در سال می باشد.