سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود منوری – استاد یار دانشکده محیط زیست و انرژی علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
آزاده مدحت – کارشناس مسئول سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری زنجان(عهده دار مکا

چکیده:

اختصاص بیشترین هزینه های مدیریت مواد ذائد از یک سو و ضرورت بهره وری عملیاتی این سیستم با کاهش زمانهای صرف شده از سوی دیگربهینه سازی سیستم جمع آوری و حمل را به صورت یک اصل در طراحی و مدیریت پسماند مطرحمی کند.بنا بر این با توجه به سیستم موجود جمع آوری و حمل پسماند در شهر زنجان و نبود ساماندهی مناسب برای آن ضروری بود مزای و معایب سیستم با استفاده از روابط ریاضی مناسب و سیستم اطلاعات جغرافیایی ارزشیابی شده و سپس با توجه به ساختار شهری و تناژ پسماندهای تولیدی بهینه ترین سیستم مدیریتی ارائهگردد.در این تحقیق شهرک کارمندانشهر زنجان به عنوان پایلوت در نظر گرفته شده است.داده های زمانی مراحلمختلف جمع آوری و حمل پسمانددر مسیرهای فعلی شهرک کارمندان در ده مرتبه توسط دو کور نومتر دیجیتالی گرد آوری و با استفاده از روابط ریاضی نرم افزارexel و سیستم اطلاعاتجغرافیاییمورد تجزیه و تحلیلقرار گرفت.سپسبا تکیه بر اطلاعاتی از جملهتراکمجمعیت سرانه ی تولید زبالهمسیر های موجود وبکارگیریروابط ریاضی و سیستم اطلاعاتجغرافیاییبهینه پسماند برای این شهرک محاسبه و طراحی گردید.نتایج حاصل ارزیابی زمانی سیستم موجود مدیریتی نشانمی دهد کل زمان صرف شده جهت عملیات جمع آوریوحمل پسماند شهرک کارمندانبا استفاده از خاور ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه و ۴۲ ثانیه و متوط زمانرفت و بر گشت به ازای هر تن از پسماندها در هر سفر ۱۱ دقیقه و ۴۴ ثانیه میباشد.در این تحقیق همچنین سیستمجمع آوریپسماند برایر شهرک مورد مطالعه از نظر مکان یابی مخازن تعیین مسیر هایبهینه ی جمع آوری و هزینه هایسالانهطراحیو بر آورد گردید.۶۰ مخزن زخیره ۵۵و۶۶۰ لیتری در محدودهشهرک مکان یابیشد و با طراحی مسیر بهینه جمع آوریتوسط سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش سعی و خطا سه وسیله ی نقلیه فان با احتساب وسیلهی نقلیه رزرو برای شهرک کارمندان محاسبه و پیشنهاد شده است.