سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا احمدی – عضو هئیت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
اسماعیل اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن
محمد جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن

چکیده:

در کانسار مس علی آباد واقع در فاصله ۵۵ کیلومتری جنوب غرب شهرستان یزد، فعالیت های اکتشافی به دو روش غیر مستقیم (اکتشافات ژئوفیزیکی در سال ۱۳۸۵) و مستقیم (عملیات حفاریهای عمیق بطور تقریبا همزمان) صورت گرفته است. در مطالعه حاضر میدان انطباق شبه مقاطع ژئوفیزیکی (فاکتور فلزی) با مقاطع ماده معدنی (عیار مس) منطبق بر پروفیل های ژئوفیزیکی، بطور کیفی مورد بررسی قرار گرفته و میزان همبستگی داده های ژئوفیزیکی قبل و بعد از مدلسازی معکوس هموار با نتایج عیار سنجی عملیات حفاری بطور کمی برآورد شده است که برای این منظور میزان همبستگی خطی بین داده های ژئوفیزیکی بارپذیری و مقاومت ویژه ظاهری قبل و بعد از مدل سازی معکوس هموار و داده های عیار سنجی عنصر مس، در یک محدوده مشخص و یکسان بعد از یک شبکه بندی معین و برابر و درونیابی مقادیر آنها، تعیین گردیده است. براساس نتایج به دست آمده میزان همبستگی داده های ژئوفیزیکی عیار سنجی مس، بسیار کم تا کم (ضریب همبستگی کمتر از ۰/۴ مثبت منفی ) می باشد هر چند که این همبستگی بعد از مدلسازی معکوس هموار داده های ژئوفیزیکی، اندکی افزایش یافته است اما بطور کلی مقایسه شبه مقاطع فاکتور فلزی و مقاطع ماده معدنی منطبق بر پروفیلهای ژئوفیزیکی، ترسیم لاگهای گمانه های اکتشافی و میزان همبستگی داده های عیار سنجی مس نشان می دهد که روش های اکتشاف ژئوفیزیکی بکار رفته در منطقه از کارآیی نسبتا کمی برخوردار بوده است و دلیل اصلی آن، پیچیدگی خود کانسار و بالا بودن سطح نوفه در منطقه می باشد.