سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حبیب رجبی مشهدی – استادیارگروه برق و کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد دف
محمد فرشاد – کارشناس ارشد برق، گروه برق و کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوس
جواد ساده – استادیار، گروه برق و کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد د
سیدمجتبی روحانی – استادیار گروه برق و کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد دف

چکیده:

در بسیاری از کشور های در حال توسعه، محل های مسکونی و تجاری فراوانی وجود دارند که در مکانی دورتر از شبکه بهـم پیوسته قرار داشته و به انرژی الکتریکی دسترسـی ندارنـد . در این مواقع باید تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی صورت بگیـرد تا تصمیم مقتضی جهت برق رسانی به این مناطق اتخاذ گـردد . تولیدات پراکنده در سال های اخیر به سرعت توسعه یا فته انـد و همواره از لحـاظ تکنولـوژی و تکنیـک در حـال پیشـرفت می باشند . تولید پراکنده فرصتی برای افـزایش کیفیـت زنـدگی محل های دور از شبکه سراسری در اختیار می گـذارد . در ایـن مقاله روش ارزیـابی و تحلیـل اقتصـادی طـرح بـه کـارگیری تولیدات پراکنده جهت برق رسانی به مصـرف کننـدگ ان دور از شبکه سراسری در مقایسه با طرح گسترش شبکه ارائه خواهد شد . در این مقاله سعی شده است مدلسازی هزینـه هـا بطـور واقــع گرایانــه صــورت پــذیرد . در ادامــه مشخصــات یــک مصرف کننده دور از شبکه بـه همـراه مشخصـات طـرح هـای ممکــن، ارائــه شــده و روش ارزیــابی و مقایســه اقتصــادی طرح های برق رسـانی بـه آن اعمـال خواهـد شـد . همچنـین حساسیت تجزیه و تحلیل اقتصادی نسبت به تغییر پارامتر های اقتصادی بررسی گردیده و نتایج تفسیر شده اند .