سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اتابک مشهدی کشتیبان – کارشناسی ارشد کنترل مشاور نیروی آذربایجان ( منا ) ایران

چکیده:

در این مقاله با اسـتفاده از شـبکه هـای عصـبی روشـی بـرای بررسی امنیت استاتیکی خطـوط Tie-Line در شـبکه قـدرت شمالغرب ایران با در نظر گرفتن دو سیستم قـدرت منطقـه ای Tie- ارائه خواهد شد . برای این منظـور افـت ولتـاژ خطـوطLine را به عنوان شاخص بحرانی امنیت انتخاب کرده و چهارسطح امنیت را برای حالات کاری شـبکه تعریـف مـی کنـیم . سپس برای هر یک از مناطق سیستم قدرت منحنـی مصـرف – زمان خاصی را تعریف می کنیم . با تغییر کـل بارهـا ی موجـود طبق این منحنی های مصرف – زمـان بـه کـلاس بنـدی سـطوح امنیت مورد نظر در دو حالت می پردازیم . در حالت اول فرض می کنیم ک ه تغییرات ساختاری در شبکه قدرت روی نمی دهـد . در حالــت دوم برخــی از خطــوط و ژنراتورهــا را بصــورت ناگهانی از مدار خـارج مـی کنـیم . بنـابراین حـوادث احتمـالی انتخاب شـده در ایـن مقالـه، خـارج شـدن برخـی خطـوط و ژنراتورها می باشد . شبکه عصبی مورد اسـتفاده شـبکه عصـبی پرسپترون سه لای ه ) ) MLP با الگوریتم یـادگیری پـس انتشـار خطا می باشد . دیتای ورودی شـبکه عصـبی، خروجـی برنامـه پخش بار می باشد که توسط نرم افزار DIgSILENT Power Factory 13.1 استخراج شده است . متوسـط خطـای بدسـتآمده در حالت اول و در مرحله آمـوزش %۲/۲۲ و در مرحلـه تست %۳/۲ میباشد . در حالـت دوم متوسـط خطـای بدسـت آمده در مرحله آموزش %۴/۶ و در مرحله تست %۵/۳ بدسـتآمده است .