سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اتابک مشهدی کشتیبان – دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تب
محمدتقی وکیل باغمیشه – استادیار گروه کنترل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
مهرداد طرفدار حق – استادیار گروه قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله با استفاده از شبکه های عصبی روشی برای بررسی امنیت دینامیکی خطوط Tie Line در سیستمهای قدرت چند منطقه ای ارائه خواهد شد . برای این منظور اضافه بار خطوط Tie Line را به عنوان شاخص بحرانی امنیت انتخاب کرده و چهار سطح امنیت را برای تمامی حالات کاری شبکه تعریف می کنیم . سپس برای هر یک از مناطق سیستم قدرت منحنی مصرف – زمان خاصی را تعریف می کنیم . با فرض تغییر کل بارها ی موجود طبق این منحنی های مصرف – زمان به طبقه بندی سطوح امنیت مورد نظر در دو حالت کاری شبکه قدرت می پردازیم . در حالت اول فرض می کنیم که تغییرات ساختاری در شبکه قدرت روی نمی دهد . در حالت دوم برخی از خطوط را بصورت ناگهانی از مدار خارج می کنیم . شبکه عصبی مورد استفاده شبکه عصبی پرسپترون چند لایه(MLP )با الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا می باشد روش پیشنهادی بر روی شبکه ۳۰ باسه IEEE با دو سیستم قدرت منطقه ای و با در نظر گرفتن دو حالت کاری فوق آزمایش گردیده است . نتایج بدست آمده در هر حالت بصورت مجزا ارائه شده است . مقدار متوسط خطای بدست آمده برای تفکیک این سطوح امنیت در حالت اول برای مرحله آموزش %۳/۶۶ و برای مرحله تست %۴/۵ می باشد . در حالت دوم مقدار متوسط خطای بدست آمده برای مرحله آموزش %۵ و برای مرحله تست % ۶/۵ می باشد .