سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غزاله وزیری – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرشاد الماس گنج –

چکیده:

منبع تحریک دستگاه تولید گفتار، یک سیستم ارتعاشی با ساختار دینامیکی پیچیده است. بروز بیماری در تارهای صوتی موجب غیر هم زمانی ارتعاش آن ها شده و این عدم تقارن در ارتعاش، منجر به پیدایش پدیده زیرهارمونیک و آشوب در سیگنال صوتی تولیدی می شود. در این مقاله، برای جداسازی نمونه های صوتی بیمار از سالم، از تحلیل دینامیک های غیر خطی و ویژگی های فضای فاز بازسازی شده استفاده می شود. با توجه به مقادیر محاسبه شده، تفاوت قابل توجهی در مقادیر بعد همبستگی و نمای لیاپانوف (ویژگی های آشوبگونه) دو گروه سالم و آسیب دیده مشاهده می شود، بطوریکه مقدار میانگین و واریانس بعد همبستگی و نمای لیاپانوف سیگنال های متعلق به افراد بیمار بیشتر از سیگنال های سالم بدست می آید. دلیل این امر پیچیدگی بیشتر این سیگنال ها نسبت به سیگنال های سالم است. در مرحله آزمایش این ویژگی ها، با انتخاب دادگان تعلیم و تست جداگانه، فرآیند جداسازی با استفاده از طبقه بندی کننده ماشین بردارهای پشتیبان و به ازای بعد همبستگی، نمای لیاپانوف و ترکیب هر دو ویژگی انجام شد و به ترتیب مقادیر صحت ۹۴,۶۹ % و ۸۷,۳۵ % و %۹۶,۶۷ در جداسازی صدای بیمار از سالم حاصل گردیدند که بسیار قابل ملاحظه می باشند.