سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحمید احمدی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس. بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاو
جانب اله نیازی اردکانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس. بخش تحقیقات خاک و آب

چکیده:

در این تحقیق تاثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر میزان جوانه زنی، وزن ماده خشک نهال ۸ برگی و عملکرد بذر در مزرعه و حدود تحمل به شوری هشت واریته کلزا مورد بررسی قرار گرفت. شوری ها از ۱ تا ۱۲ دسی زیمنس بر متر متغیر بودند. پس از تجزیه و تحلیل های آماری ۳ واریته از ۸ واریته برای کشت در مزرعه انتخاب شدند. نتایج آزمایشها نشان داد که تاثیر هر یک از عوامل شوری، واریته و اثر متقابل آنهابر عوامل اندازه گیری شده تاثیر معنی داری داشته است. به طوری که با افزایش شوری آب آبیاری، درصد جوانه زنی، وزن ماده خشک نهال و عملکرد بذر به شدت کاهش می یابد. همچنین با استفاده از مدل SALT داده های آزمایش تحلیل شده و حدود مقاومت بهش وری واریته های مختلف تعیین گردیدند. این مدل معادله ای رگرسیونی را بر اساس روش کمترین مربعات به داده های آزمیاش برازش می دهد. با استفاده از نتایج این مدل شوری ها متناظر با ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۹۰ درصد کاهش عملکرد تعیین گردیند. درنهایت واریته های مقاوم و حساس به شوری معرفی شدند.