سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسین طباطبائی –
مسعود توسلی –
عبدالمجید لیاقت –

چکیده:

در این مقاله ابتدا با توجه به بررسی منابع، نسبت به معرفی زئولیت بعنوان یک ماده ارزان قیمت و در عین حال قابل دسترس، با معادن سرشار طبیعی در کشور جهت مصارف مختلف و بخصوص تصفیه فلزات سنگین پرداخته و سپس آزمایشات پایه جهت استفاده از این مواد بعنوان فیلتر تصفیه انجام گرفته است. در این تحقیق آزمایشات فیزیکی شامل اندازه گیری ضریب آبگذری، رطوبت وزنی و وزن مخصوص ظاهری می باشد. مواد مورد نیاز آزمایش از معادن آذربایجان غربی، سمنان و فیروزکوه جمع آوری شده است. کلیه آزمایشات در دمای ۲۰±۵درجه سانتی گراد، در سه تکرار، در مجموع ۱۰۸ آزمایش و در مقیاس آزمایشگاهی صورت گرفته است.براساس نتایج آزمایشات ضریب آبگذری ، میزان این ضریب با کاهش قطر ذرات کاهش می یابد، که این خصوصیت در تمام نمونه ها صادق است. حداکثر ضریب آبگذری ۲۲ متر در روز و متعلق به نمونه کلینو فیروزکوه بوده و از اندازه الک ۱۰۰ به بعد میزان این ضریب در ۲ متر در روز برای تمام نمونه ها تثبیت میشود.میزان رطوبت وزنی با کاهش قطر ذرات افزایش یافته و در حقیقت نسبت عکس دارد. رطوبت وزنی در نمونه های کلینو بیشتر از نمونه آنالیسم و در حدود ۹۷/۴-۸۸/۵ درصد است. حداکثر رطوبت وزنی آنالیسم ۴۵ درصد اندازه گیری شده است. نتایج نشان دهنده آن است که با کوچکتر شدن قطر ذرات وزن مخصوص ظاهری کاهش می یابد. میزان وزن مخصوص ظاهری آنالیسم بیشتر از دو نمونه دیگر و حداکثر ۱/۰۷ بوده و وزن مخصوص ظاهری نمونه کلینو فیروزکوه بیشتر از کلینو سمنان است. حداقل وزن مخصوص ظاهری در نمونه کلینو شمال سمنان و بمیزان ۰/۷ اندازه گیری شده است.