سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد غفوری – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا لشکری پور – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
طاهر مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
حمیدرضا رستمی بارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شاخص فابریک توده سنگ معرف کیفیت زمین شناسی توده سنگ است و با توصیف خصوصیات ذاتی توده سنگ، قدرت درک و فهم بیشتری نسبت به کیفیت توده سنگ اصلی به کاربران میدهد . از این شاخص به عنوانداده ورودی در مدل کردن توده سنگ مکانیک سنگ استفاده میشود . در این تحقیق از پارامترهای مشترک چهار سیستم رده بندی RMR ، Q ، GSI و RMi مرتبط با خصوصیات منحصر به فرد توده سنگ، برای تعیین شاخص فابریک توده سنگ در ۵۸ بخش از ۱۱ پروژه استفاده شده است . مقایسه بین دادههای اندازهگیری شده و محاسبه شده از چارت شاخص فابریک توده سنگ نشان دهنده هماهنگی و سازگاری بین مقادیر اندازهگیری شده و محاسبه شده است . نتایج نشان دهنده ضریب همبستگی بالای بین این روابط و همخوانی خوب بین مقادیر پیش
بینی شده واندازه گیری می باشد .