سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وجیهه نریمانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
مهدی مین باشی – موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی تهران
محمد محمدی پور – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده:

با هدف بررسی و تعیین تر اکم، فراوانی و یکنواختی علف های هرز، طی پنج سال زراعی (از سال ١٣٧٩ الی ١٣٨٣ ) در تمامی شهرس تآن های استان مزارع گندم و جوآبی از مرحله ساقه دهی تا پایان مرحله خوشه دهی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت . تعداد مزارع در هر شهرستان با رعایت سطح زیر کشت، و انتخاب آن ها بطور تصادفی و روش نمونه گیری از مزارع بطور سیستمات یک و مطابق الگوی W با استفاده از کادر ۰/۵*۰/۵ متر انجام گرفت . در نتیجه این بررسی تعداد ۱۳۶ گونه علف هرز متعلق به ١٠٠ جنس از ٢٨ خانواده گیاهی شناسایی شد. خانواده های شب بو (Cruciferae) با ٢٠ گونه، گندمیان (Gramineae) با ١٧ گونه و کاسنی (Camposita) با ١٦ گونه به ترتیب بیشترین تعداد گونه گیاهی را بخود اختصاص دادند ۸۷/۵ درصد از علف های هرز جزوء دولپه ای ها (Dicotyledon) و بقیه جزء علف های هرز تک لپه ای (Monocotyledon) بود، همچنین ۷۷/۹ درصد از این علف ها جزء گیاهان یکساله و دوساله و بقیه از دائمی ها بودند . بر اساس نتایج این مطالعه علف ها ی هرز Alopecurus Polygonum ،.Chenopodium album L ،.myosuroides Hudson ، ،.Fumaria officinalis L ،.Adonis aestivalis L ،.aviculare L Descurainia sophia (L. ) ،.Galium tricornutum Dandy و Secale cereale L ،.Webb & Berth و Convolvulus arvensis L به ترتیب بیشترین میانگین تر اکم در متر مربع را در مزارع گندم و جو استان به خود اختصاص دادند.