سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن بمانی احمدآباد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی اژدری مقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

پتانسیل انتقال آلودگی سطحی به سفره آب زیرزمینی دشت یزد با استفاده از مدل دراستیک و سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد مطالعه قرار گرفته است . مدل دراستیک یک مدل کمی بوده که این کلمه مخفف هفت پارامتر موثر در انتقال آلودگی مانند عمق سطح ایستابی، تغذیه خالص، جنس سفره، خاک، توپوگرافی، تاثیر منطقه غیر اشباع و هدایت هیدرولیکی است . از نرم افزار ArcGIS در
انجام محاسبات تجزیه و تحلیل و نمایش نتایج استفاده گردید . نتایج نشان داده است بیشتر از ۹۸,۱ درصد از مساحت منطقه دارای اندیس دراستیک بین ۴۷ تا ۹۲ بوده که از لحاظ آسیب پذیری در محدوده کم قرار می گیرد و به ترتیب ۱,۲۷ درصد از مساحت منطقه از لحاظ آسیب پذیری در محدوده قابل اغماض و ۰,۵۸ درصد از منطقه در محدوده متوسط قرار دارد سیستم اطلاعات جغرافیایی یک ابزار مناسب برای بررسی و آنالیز حساسیت پذیری آب زیرزمینی به آلودگی میباشد