سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عزیز آفرینش – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

چکیده:

این طرح از سا ل ١٣٧٩ به مدت سه سال زراعی در مر کز تحقیقات کشاورزی صفی آباد اجرا گردید . هدف تولید مواد ژنتیکی متحمل به خشکی از طریق روش اصلاحی انتخاب دوره ای Recurrent (Selection) در استان خوزستان بود . برای این منظور از ٣٦ جمعیت F2 متعلق به هیبریدهای ذرت ارسالی از مرکز بین المللی تحقیقات گندم و ذرت (CIMMYT) و ٣٥٠ بلال منتخب از یک جمعیت محلی استفاده گردید . هر ژنوتیپ بر روی پنج خط پنج متری کشت شد . در سال اول اقدام به خودگشنی بوته های مناسب در جمعیتهای متحمل به خشکی شد و ٣٠٠ بلال تحت عنوان لاین ها ی S1 انتخاب شدند . در سال ا ول اقدام به خودگشنی بوته های مناسب در جمعیتهای متحمل به خشکی شد و ٣٠٠ بلال تحت عنوان لاین ها ی S1 انتخاب شدند . در سال د وم لاین های S1 تحت شرایط تنش خشکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در سال سوم ١٠٠ لاین S1 انتخاب شده از آزمون نتاج نوترکیب شد و بذر آن ها جمعیت جدیدی را جهت ادامه عملیات اصلاحی تشکیل داد.