سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حیدر امیران – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مدیرعامل شرکت مشاورین کیفیت ساز

چکیده:

ارزیابــی و ســنجش مــیزان وفــاداری کارکــنان، تحلیلــی اســتراتژیک و بنیادیــن در اتخــاذ تصــمیمات و سیاسـتهای مرتـبط بـا حـو زه مـنابع انسـانی و کارکـنان سـازمان اسـت . در ایـن راستا، ارایه مدلها، روشها و الگوهایی مناسب و کارآمد جهت انجام این مهم بسیار ضروری و مهم است . در این مقاله، روشی ابتکاری جهت ارزیابی وفاداری کارکنان سازمان های ایرانی ارایه شده است .