سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد صداقت – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
سید مصطفی صفوی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
عباس محمدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

چکیده:

اصل اساسی در مخابرات سلولی ، تقسیم حوزه سرویس دهی به تعداد زیادی سلول است . هر سلول به کاربرانواقع در حوزه سرویس دهی خود سرویس می دهد . اگر کاربر فعالی بخواهداز حوزه سرویس دهی یک سلول وارد حوزه سرویس دهی سلول مجاور شود لازم است تا یک کانال جدید در سلول جدید به آن اختصاص یابد ؛ این عمل ،Handoff نامیده می شود . اگر عمل Handoffبه درستی صورت نگیرد ، ممکن است کیفیت سرویس (QoS) از حد قابل قبول خود ، افت کرده و حتی مکالمه قطع گردد و از آنجاییکه حفظ مکالمه در جریان حتی از برقراری یک مکالمه جدید مهمتر است ، مکانیسم های متنوعی جهت بهبود عملکردHandoffدر شبکه های سلولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این مقاله سعی بر آن بوده تا مروری بر مسالهHandoffدر سیستم های سلولی داشته باشیم و سپس با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری ، عملکرد الگوریتم های تصمیم گیری برای شروع Handoffرا در یک سیستم میکروسلولی مورد بررسی قرار دادیم ." نرخ وقوعHandoff " و "تاخیر در انجامHandoff " دو پارامتر مورد توجه می باشند و مشاهده شده که کاهش "نرخ وقوعHandoff " با افزایش " تاخیر در انجامHandoff " همراه است ؛ در نتیجه برای طراحی الگوریتم بهینه باید با توجه به مقتضیات شبکه سلولی ، بین این دو پارامتر مصالحه ای برقرار نمود .