سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یعقوب سید معصومی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اردبیل
جعفر رنجبر – کارشناس پنبه مرکز تحقیقات کشاورزی استان اردبیل

چکیده:

کشت دوم پنبه یکی از الگوهای کشت در دنیا می باشد که در کشور ما نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همه ساله هزاران هکتار از اراضی کشور به کشت دوم محصولات اختصاص می یابد. دراین میان یافتن رقم با ارقام مناسب برای کشت دوم می تواند قسمت اعظم مشکلات بهره برداران را حل نماید. همچنین ارقام بسیار زودرس یه دلیل کوتاه بودن دوره رشدی به میزان آب کمتری در مقایسه با ارقام متوسط رس و دیروس نیاز دارند، بنابراین این ارقام می توانند در شرایط بحرانی کم آبی مورد کشت قرار گیرند. گیاه استراتژیک پنبه نیز از این موضوع استثناء نگردیده و مورد توجه زارعین در مناطق مختلف کشور بوده است فلذا در این تحقیق برآن شده ایم تا رقم یا راقام برای کشت مناسب برای کشت دوم پنبه را معرفی نمائیم. با این روش ارقام مناسب برای مناطق پنبه کاری کشور انتخاب و مرد سلکسیون قرار میگیرد و یا بعنوان والدین مناسب وارد برنامه های دورگ گیری می شوند. دراین تحقیق از میان ارقام خارجی پنبه که در سالهای گذسته وارد منابع ژرم پلاسمی کشور شده تعداد بیست رقم انتخاب گردیده که دارای صفات مهمی مانند زودرسی می باشند. این ارقام همزمان با نقاط مختلف پنبه کاری کشور به همراه تعدادی از ارقام تجارتی کشور مورد مقایسه قرار گرفتند.