سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهاب خاقانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک,
محمدرضا قنادها – عضو هیأت علمی دانشگاه تهران,
حمیدرضا دری – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
مهدی چنگیزی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور ارزیابی و مطالعه اثر تنش خش کی (آبیاری محدود ) روی صفات مختلف لوبیا ، تعداد ١٥ ژنوتیپ لوبیای چیتی در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط آبیاری نرمال و تنش خشکی کاشته شوند و تعداد ٢٤ صفت ثبت گردید . نتایج حاصل نشان داد که در شرایط تنش بیشترین صدمات در لوبیای چیتی مربوط بهصفت تعداد غلاف در بوته است . نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که صفات تعداد دانه در بوته ، وزن صد دانه ، وزن خشک برگ و تعداد روز تا ظهور برگ های اولیه در شرایط نرمال و صفات تعداد دانه در بوته ، وزن صد دانه و تعداد روز تا گلد هی در شرایط تنش بیشترین تاثیر را روی عملکرد داشتند . مناسب تر ین شاخص های مقاومت به خشکی M P, STI, GMP بودند که بر اساس آن ها ژنوتیپ های KS-21471 KS-21488 و KS-21477 بعنوان ژنوتیپ های مقاوم تعیین گردیدند.