سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهاب خاقانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
محمدرضا قنادها – عضو هیأت علمی دانشگاه تهران,
شهره خاقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
مهدی چنگیزی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور ارزیابی و مطالعه اثر تنش خش کی (آبیاری محدود ) روی صفات مختلف لوبیا ، تعداد ١٥ ژنوتیپ لوبیای قرمز در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط آبیاری نرمال (دوره آبیاری ٤ روز) و تنش خشکی (دوره آبیاری ١٠ روز) کاشته شدند و تعداد ٢٤ صفت شامل صفات مربوط به مراحل رو یشی، زایشی وهمچنین عمل کرد، ثبت گردید. به منظور بررسی وجود تنوع در صفات ، بین ژنوتیپ های مورد مطالعه ، بر روی تک تک صفات ، تجزیه واریانس ساده در هر یک از محیطهای تنش و بدون تنش انجام گرفت . نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین کاهش در لوبیای قرمز مربوط به صفت عملکرد تک بوته است . تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که صفات طول بلندترین غلاف و تعداد غلاف در بوته تحت شرایط نرمال و صفات وزن صد دانه ، تعداد د انه در بوته و تعداد روز تا ظهور برگ های اولیه تحت شرایط تنش ، بیشترین تاثیر را روی عملکرد داشتند. در بررسی میزان مقاومت به خشکی ارقام ، شاخص های حساسیت و تحمل، و همچنین درصد تغییرات صفات در اثر تنش محاسبه گردید. مناسب ترین شاخص های مقاومت به خشکی MP, STI, GMP بودند که بر اساس آن ها ژنوتیپ های KS-31146 و KS-31150 به عنوان ژنوتیپ های مقاوم تعیین گردیدند