سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شهاب خاقانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی اراک و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
محمدرضا قنادها – عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
حمیدرضا دری – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
مهدی چنگیزی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده:

به منظور ارزیابی و مطالعه اثر تنش خشکی (آبیاری محدود) روی صفات مختلف لوبیا ، تعداد ۱۵ ژنوتیپ لوبیای سفید در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط آبیاری نرمال و تنش خشکی کاشته شدند و تعداد ۲۴ صفت ثبت گردید . بیشترین کاهش در لوبیای سفید مربوط به صفات وزن خشک برگ ، وزن خشک شاخساره و وزن صد دانه است . رگرسیون گام به گام نشان داد که صفات تعداد غلاف در بوته و وزن خشک برگ در شرایط نرمال و صفات تعداد دانه در بوته ، وزن صد دانه ، وزن خشک برگ و وزن خشک شاخساره در شرایط تنش بیشترین تأثیر را روی عملکرد داشتند و ژنوتیپ های-۴۱۱۶۰ , KS – ۴۱۱۲۷, KS-41133 KS و KS – ۴۱۱۶۵ به عنوان ژنوتیپ های مقاوم تعیین گردیدند .