سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه چگینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه تهران
وحید چگینی – دکتری مهندسی ساحل عضو هیات علمی مرکز ملی اقیانوس شناسی

چکیده:

امواج ناشی از باد به دلیل انرژی بالایشان از اهمیت فراوانی برخوردارند. منظور کردن این امواج در طراحی سازه های ساحلی و فراساحلی مستلزم وجود آمار ثبت شده کافی در طول زمانی مناسب است، اما در نبود آمار کافی می توان مشخصات امواج را با استفاده از روشهای نیمه تجربی پیش بینی کرد. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات هواشناسی ایستگاه های سینوپتیک بوشهر و بوشهر ساحلی، مشخصات امواج ناشی از باد در بندر بوشهر با استفاده از روشهای نیمه تجربی SMB، روش ارائه شده در کتاب راهنمای حفاطت ساحل ارتش آمریکا SPM وروش ارائه شده در راهنمای مهندسی ساحل پیش بینی شده است. با مقایسه نتایج حاصل با مقادیر انداه گیری شده توسط بویه صحت و دقت این روش ها در منطقه بوشهر ارزیابی شدهدر نهایت با تحلیل مقادیر حدی ارتفاع موج پیش بینی شده و اندازه گیری شده توسط بویه، ارتفاع موج با دوره بازگشت ۵،۲ و ۱۰ ساله محاسبه و مقایسه شده است. نتایج نشان می دهند که روش های SMB و SPM به ترتیب، مناسبترین روش برای تعیین ارتفاع و دوره تناوب امواج در بندربوشهر می باشند. همچنین نتایج تحلیل مقادیر حدی حاکی از آن است که روش SMB ، روش مناسبی برای تعیین ارتفاع امواج با دوره بازگشت ۵،۲ و۱۰ ساله است، لذا به نظر می رسد این روش می تواند برای پیش بینی مشخصات امواج مورد نیاز محاسبات رسوب سالیانه، در بندر بوشهر مورد استفاده قرار گیرد.