سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد نیکنام – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
سامان یغمایی – کارشناس ارشد مهندسی زلزه دانشگاه علم و صنعت
رضا عباس نیا – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
پیام برهانی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

دیوارهای برشی ، قاب خمشی ودیوارهای هم بسته، سه سیستم سازه ای م یباشند که برای مقابله با بارهای ناشی از زلزله درساختمانهای مسلح بکارگرفته میشوند .دراین بین سیستم قاب خمشی جزو سیستمهای نرم وسیستمهای دیوار برشیودیوارهای هم بسته جزو سیستم های صلب دسته بندی می شوند . در این مقاله با استفاده از برنامه کامپیوتریIDARC وتوجه به پارامترهای زوال و با استفاده از تحلیل های دینامیکی و یکنواخت افزایشی غیر خطی( push over ) رفتار لرزه ای ، ساختمانهای سه وشش طبقه که با هریک از این سه سیستم ودر حالت شکل پذیری زیاد طراحی شده اند مورد ارزیابی قرارگرفته است .این ارزیابی با مقایسه پارامترهای لرزه ای نظیرضریب رفتار، ضریب شکل پذیری و ضریب افزایش تغییرونسبتهای آنها انجام گرفته است .درپایان باتوجه به ارایه شاخص خسارت در این برنامه ، تغییر مکان این سه ( Cd) مکان سیستم سازه ای درسطوح مختلف خرابی مورد مقایسه قرار گرفته است