سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صدیقه ابوالاحرار – کارشناسی ارشد
محمد کارگر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

شاخص میکروبی، میکروارگانیسمی است که درآب وفاضلاب قابل ردیابی بوده، بیانگرحضور پاتوژن اماخود غیربیماری زا باشد. باکتری ها به عنوان شاخص میکروبی آب جایگاه خود رادارد.اما برای ارزیابی حضورانتروویروس ها نامناسبند.باکتریوفاژها شاخصی برای حضورباکتری های پاتوژن روده ای وهم بیانگروجودآلودگی مدفوعی بوده،و مدلی برای رفتاروبقائ انتروویروس هادر برابر شرایط محیطی می باشند.ردیابی مستقیم ویروس ها زمان برو پرهزینه است اماجدیدترین روش های ردیابی فاژها کم هزینه، سریع وساده هستند،به همین دلیل فاژها راuser-friendlyمی نامند.تقسیم بندی فاژهای F+RNA موجب تمایزفاضلاب های بامنشآحیوانی وانسانی می گردد.این فاژهامقاوم ترین شاخص دربرابرنور خورشیدوامواجu.vهستند. فاژهای باکتروئیدس فراژیلیس درمراحل تصفیه آب وفاضلاب وکلرینه کردن مقاوم تر ازفاژهای سوماتیک وF+RNAواسپورکلستریدیوم می باشد.عدم تکثیر آن درمحیط وشباهت رفتاری آن باانتروویروس ها موجب شده که به عنوان برترین وگاه تنها شاخص ارزیابی انتروویروس هادرمراحل تصفیه آب وفاضلاب به شمار آید. باهدف ارتقائ سطح بهداشت درجامعه،لازم است در به کارگیری شاخص های کیفی آب و فاضلاب تجدید نظرگردد.