سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین شاهسوند حسنی – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان
نسیبه سلطانی نژاد – بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور ارزیابی صفات کیفی سه آمفی پلوئید تریتیکاله (پنج لاین)، تریتی پایرم (هفت لاین ) و گندم نان (چهاررقم ) آزمایشی با طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تک رار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان اجرا شد ٥٠٠ گرم بذر از هر واحد آزمایش توزین و جهت اندازه گیری صفات فیز یکی شامل وزن هزار دانه، سختی دانه، درصد رطوبت دانه، حجم نان، حجم رسوب و درصد جذب آب و صفات شیمیایی شامل درصد پروتئین با روش های زلنی و S. D. S، فعالیت آنزیم α- آمیلاز، شاخص گلوتن، گلوتن خشک ومرطوب وصفات ارزش نانوایی با دستگاه فارینوگراف به کار رفت. لاین ها و ارقام در برای تمام صفات مذکور اختلاف بسیار معنی دار آماری نشان دادند اگرچه لاین های تریتی پایرم دارای دانه نرم و شاخص گلوتن پایین بودند ولی تنوع قابل توجه ی در صفات درصد پروتئین، حجم نان و عمل کرد آرد داشتند . نتایج مقایسات مستقل بین میانگین این سه گروه آمفی پلوئید با آزمون دا نکن نشان داد که قدرت ری خمیر و میانگین زمان ور آمدن خمیر لاین ها ی تریتی پایرم از تریتیکاله و گندم نان کمتر است بنابراین ارزش نانوایی آرد لاین ها یتریتی پایرم از دو آمفی پلوئید دیگر کمتر است و همبستگی ارزش والریمتری با زمان های پیک، شکست, سقوط و پایداری خمیر مثبت و معنی دار ولی زمان پایداری خمیر با ارزش مقاومت مکانیکی آن منفی و معنی دار بود. برخی از لاین های تریتی پایرم بو یژه لاین La/ b دارای قدرت ور آمدن مطلوب، درصد پروتئین و ارزش مقاومت مکانیکی بالا بودند بنابرین می توان با ادامه کارهای به نژادی و به زراعی همزمان به ارقامی مطلوب برای مناطق متاثر از تنش شوری و ارزش نانوایی مناسب دست یافت.