سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید خزائی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران
علی یخکشی – استاد بازنشسته دانشگاه مازندران
اصغر فلاح – استادیار دانشگاه مازندران
سیدجلیل علوی – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده:

فشارسنج پایداری ابزار برای اندازه گیری و برقراری ارتباط مابین رفاه جامعه و سلامت اکوس ی ستم و اندازه گیری پیشرفت آن به سوی پایداری است .این ابزار یک روش سیستماتیک برای سازماندهی و تلفیق شاخص ها ارائه می دهد به طوری که کاربران بتوانند به نتیجه گیری درست درباره شرایط مردم و اکوسیستم و نیز اثرات تعاملات موجود بین مردم و اکوسیستم دست یابند .فشارسنج می تواند این نتیجه گیری ها را به صورت تصویری قابل مشاهد ه و درک نم اید و در اختی ار هر فردی اعم از یک روستایی یا یک رهبر مملکتی قرار دهد و یک تصویر فوری از رفاه بشر و اکوسیستم ارائه دهد . در ا ین تحق یق م یزان پ ایداری چند کشور نم ا یش داده شده است که با توجه به ا ی ن بررسی وضع یت ایران در محدوده پ ا یداری ضع یف( تقریبا ناپ ایدار) تعیین شده است کهنشان دهنده این است که باید تغییراتی در دیدگاه ها، نحوه عمل، تصمیم گیری ها و اهداف ایجاد نماییم.