سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی کدخدائی ایلخچی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه تهران، دانشکده ع
محمدرضا رضایی – دانشیار، عضوهیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم
مسعود لطف پور – استادیار، عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی مخزن، پژوهشگاه صنعت نفت
سیدعلی معلمی – مربی، رئیس گروه زمین شناسی مخزن، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

ارزیابی پارامترهای پتروفیزیکی مخازن نفت و گاز نقش مهمی در شناخت صحیح از مخازن هیدروکربنی دارد. پارامترهایی مانند تخلخل، تراوایی و رخساره ها یکی از مهمترین خصوصیات
مخزن می باشند که با مطالعه مغزه بدست می آید. با این وجود تمامی چاههای یک میدان دارای مغزه نیستند. این مساله تنها به خاطر گران بودن مغزه گیری و انجام آزمایشهای تزریق هلیم و جیوه
جهت اندازه گیری تخلخل و تراوایی نیست. بلکه در برخی چاهها مانند چاههای افقی مغزه گیری عملا غیر ممکن است. ولی تقریبا از تمامی چاهها نمودارگیری صورت میگیرد. بنابراین استفاده از
روش هایی که بتوانند از روی نمودارهای چاه نگاری به تخمین پارامترهای فوق بپردازند بسیار مفید خواهد بود. در این مطالعه از منطق فازی به عنوان یک رهیافت جدید جهت تخمین پارامترهای تخلخل، تراوایی و گروههای سنگی دریکی از میادین هیدروکربنیجنوب کشور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد منطق فازی در تخمین پارامترهای فوق موفق بوده است.