سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
امیررضا کریمی آذری – استاد راهنما معماری واحد علوم تحقیقات گیلان
سونیا پاشایی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری علوم تحقیقات گیلان
افروز مقصود – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری علوم تحقیقات گیلان
مهسا نوغاندوست – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری علوم تحقیقات گیلان

چکیده:
در سه دهه گذشته کشورهای در حال توسعه با رشد فزاینده ای جمعیت شهری مواجه بوده اند که اغلب این رشد جمعیت شهری در حاشیه شهرها و شهرهای بزرگ این کشورها اتفاق افتاده است. گسترش شهر نشینی و به تبع آن افزایش استفادهار خودرو، سبب کمبود فضای پارک اتومبیل به ویژه در بخش های پرتردد شهرها شده است. این مسأله در محلات و واحدهای همسایگی به دلیل کم عرض بودن معابر و پارک وسایل نقلیه در طول معابر، مشکلات عدیده ای را در عبور و مرور محله ای ایجاد نموده و نظم محله ای را مختل ساخته است. که یکی از مهم ترین این مسایل، مبحث برنامه ریزیجهت حمل و نقل سریع شهری می باشد، که به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت شهری گردیده است. در این راستا مکان یابی و احداث پارکینگ های عمومی از مهم ترین برنامه ها بوده که در جهت رفاه و آسایش شهروندان و حلمشکلات شهرها انجام می شود این مسأله ضرورت مکان یابی بهینه پارکینگ های عمومی را بیش از پیش آشکار می سازد. یکی از مهم ترین این مسایل عدم توجه به وضعیت حمل و نقل شهری و به تبع آن بی توجهی نسبت به فضای مورد نیاز درخیابان ها جهت پارک اتومبیل ها می باشد، که سبب شده حمل و نقل شهروندان مختل گردد. هدف از پژوهش حاضرارزیابی پارکینگ های سطح شهر لاهیجان می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد که جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از مطالعه کتابخانه ای اسنادی بهرگیری می شود.جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازدو مدل خطی و مدل نمایی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر کمبود پارکینگ شهر لاهیجان است با وجود بررسی انجام شده و باتوجه به نرخ رشد در شهر لاهیجاندر مدل نمایی و نرخ رشد ۳۸۳۰۰۰ نیز تعداد جمعیت در سال ۳۱۳۱ برابر ۳۱٫۱۱۳۵۳۱ و در سال ۳۱۳۱ برابر. ۱۳۱۱۱۱۵۳ برآورد شده که در هر دو مدل با توجه به سرانه با کمبود پارکینگ در شهرستان لاهیجان مواجه هستیم.