سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود اسکندری تربقان – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم شمال خراسان (شیروان)
خشنود علیزاده دیزج – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم شمال خراسان (شیروان)

چکیده:

در این بررسی ١٥ ژنوتیپ کلزا و خردل بهاره انتخاب شده ، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و طی سه سال زراعی در شرایط دیم شمال خراسان (شیروان ) و مراغه مورد ارزیابی قرار گرفتند. کشت در نیمه دوم اسفند ماه انجام گرفت و پس از بررسی خصوصیات مختلف ارقام شامل تعداد روز تا گلدهی ، تعداد روز تارسیدن، ارتفاع بو ته، تعداد خورجین در بوته ، تعداد دانه در خورجین ، وزن هزار دانه و عمل کرد دانه و روغن ، تجزیه واریانس جداگانه برای هر صفت انجام شد . در جدول تجزیه واریانس ، اختلاف معنی داری بین حداقل دو ژنوتیپ از نظر برخی صفات مشاهده شد . مقایسه میانگین ها نشان داد که ژنوتیپ های Bard-1 و Jewel از بیشترین عملکرد دانه برخوردار بودند (به ترتیب ٦٨٥ و ٥٩٥ کیلوگرم در هکتار ). تجزیه پایداری داد ه ها با روش ضریب تغییرات محیطی نشان داد که لاین های UCD-310 ،Bard-1 و Legacy به ترتیب از بیشترین پایداری عملکرد در این مناطق برخوردارند.