سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد علی زاده سالطه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش استخراج دانشگاه شهید باهنر ک
رضا رحمان نژاد – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید منصوری – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تونلهای انحرافی سد آغچای در سنگهای رسوبی و از جنسهای ماسه سنگ، کنگلومرا و مادستون ساخته شدهاند . این مقاله پایداری آنها را با استفاده از روش عددی تفاضل محدود ( نرمافزار ) FLAC3D تحقیق میکند . در این تحقیق برای ارزیابی پایداری از مفهوم کرنش ساکورایی استفاده شده است . بنابر نتایج مدلسازی عددی و مقایسه آنها با همگرایی مجاز حاصل از رابطه ساکورایی، این تونلها با سیستم نگهداری بکار رفته پایدار ارزیابی شدند اما سیستم نگهداری به کار رفته برای سه واحد کنگلومرای سخت و ضعیف و ماسه سنگ بیش از حد لازم بود و یک سیستم نگهداری بهینه برای آنها پیشنهاد شده است .