سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین کنفرانس معادن روباز ایران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مسعود شمس الدین سعید – دانش آموخته ارشد مهندسی معدن، شرکت مهندسی کوشا معدن
پرویز معارف وند – دانشیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
مصطفی کرامتی – دانش آموخته مهندسی معدن، شرکت مهندسی کوشا معدن

چکیده:
پایداری شیب نقش بسیار مهمی را در اقتصاد و ایمنی معادن روباز ایفا میکند. شکست و به تبع آن گسیختگی شیب سببزیان های جبران ناپذیر اقتصادی و جانی می شود. لذا ارزیابی پایداری شیب معادن روباز برای جلوگیری از خسارات و هزینه-های محتمل امری ضروری است. در این مقاله با استفاده از رویکرد سیستم مهندسی سنگ به ارزیابی پایداری معدن سربو روی انگوران پرداخته می شود. بدین منظور ده پارامتر اصلی و تاثیرگذار بر پایداری شیب انتخاب و مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده با طبقه بندی های مهندسی توده سنگ انجام شده مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهند تعداددسته درزه ها و حضور آب مهمترین عوامل ناپایداری در معدن روباز سرب و روی انگوران هستند.