سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی کرمی – دانشگاه گیلان – دانشکده فنی

چکیده:

چکیده : در این مقاله روش ١ BCU جهت تعیین پایداری گذرای سیستم های قدرت به روش تابع انرژی گذرا در چهارچوب مرجع مرکز اینرسی ارائه می شود . روش BCU به دنبال تعیین نقطه تعادل ناپایدار کنترل کننده می باشد . از این رو در این مقاله ابتدا به کمک این روش نزدیک ترین نقطه در فضای زاویه به نقطه تعادل ناپایدار کنترل کننده تعیین شده و سپس با حل یک مجموعه معادله جبری غیرخطی به روش نیوتنرافسن بهبود یافته نقطه تعادل ناپایدار کنترل کننده محاسبه می گردد . نتایج شبیه سازی بر روی سیستم تست نیوانگلند درستی محاسبه نقطه تعادل ناپایدار کنترل کننده را تائید می نماید . اما مشخص شده است که مقداری که برای زمان رفع خطای بحرانی ) (tcr به کمک روش BCU بدست می آید ممکن است با مقدار دقیق آن متفاوت باشد . از این رو در این مقاله در کنار روش BCU از روش شبیه سازی زمانی نیز استفاده شده است . علاوه بر این به ازاء یک زمان رفع خطای داده شده حاشیه انرژی گذرا (∆V ) روش ترکیبی طرح شده قابل محاسبه می باشد.