سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی خداپرست – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی –
ایرج رسا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
معصومه عمید – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی –
مسعود منوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه به وسعت ٢٠٠ کیلومتر مربع بخش های جنوب باختری کلاردشت را شامل می شود . این منطقه جزئی از گستره البرز مرکزی می باشد . واحدهای سنگی موجود در منطقه شامل سازندهای آهکی ، ماسه سنگی ، میباشند که بر اثر نفوذ فازهای آذرین بازیک – حدواسط تا اسیدی دچار دگرگونی مجاورتی شده اند .آنالیز نمونه های منطقه نشانگر مقادیر بالاتر از نرمال برای عناصر آلاینده محیط زیست به ویژه ZN ، ZR ، TH ، U W ، PB میباشد . مقدار عناصر W ، ZR ، TH ، U در منطقه کلاردشت بترتیب ٥٠ ؛ ٨٠٠ ؛ و ٧٠٠ گرم ؛ ١٩٠ ؛ در تن بالغ می شود . مقادیرPB و ZNدر محدوده های گورت ، راشک ، ماشکوه ، پشت آب دره ، مغز دره ؛ درناحیه رودبارک که کانه زایی در آنها رخ داده است بترتیب به طور میانگین بترتیب به ٧ و ٤ درصد بالغ می گردد . نمونه هایی از خاک منطقه های دارای کانه زایی تا ١٠ درصد روی نیز نشان داده اند . مقادیر بیش از حد نرمال این عناصر ، به ویژه احتمال آلایش آب و چرخه غذا – از طریق مصرف گیاهان و دام هایی که از مراتع منطقه استفاده می کنند – را افزایش داده است . علاوه بر آن تخریب بخش های جنگلی که همانند سدی مانع گسترش این آلاینده ها می باشد ، ایجاب می کند که اثرهای زیست محیطی شیمی واحدهای سنگی بر خاک ، آب ، گیاه و سلامت انسان ، در منطقه با نمونه گیری از هر یک از موارد مذکور و کنترل آلاینده ها در اولویت برنامه های زیست محیطی منطقه قرار گیرد .