سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمیه نظارت – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
احمد غلامی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

باکتری های محرک رشد از جمله میکروارگانیزم های اطراف محیط ریشه های گیاهـان هـستند کـه سـبب بهبـود رشـد گیـاه می شوند . در این تحقیق با استفاده از سویه های مختلف باکتری های ازوسپیریلیوم و سودوموناس نسبت تعیـین شـاخص هـایرشدی در گیاه ذرت اقدام شد . آزمایش به صورت فاکتوریل با دو عامل در قالب طرح پایه بلوک های کامـل تـصادفی و بـا سه تکرار انجام شد . عامل اول سویه های مختلف بـاکتری Azospirillum شـامل سـه سـطح : A1 شـاهد ( بـدون تلقـیح ) ، A.brasilenseDSM1690 : A3و A.lipoferumDSM1691 : A2 و عامـــل دوم ســـویه هـــای مختلـــف بـــاکتری Pseudomonas شامل پنج سـطح P1: شاهد P. fluorescens strain R-93 : P3،P.putida strain R-168 : P2 ، P.fluorescens DSM 50090 : P4 و P.putida DSM 291 : P5بود . نتـایج ایـن بررسـی نـشان داد کـه پـس از گذشت ۷۵ روز از کاشت وزن خشک بوته های ذرت به طور معنـی داری تحـت تـأثیر تلقـیح بـا سـویه هـای ازوسـپیریلیوم و سودوموناس قرار گرفتند . تفاوت بین سویه های باکتری و شاهد در ۱۰۵ روز پس از کاشت به حداکثر خود رسـید . حـداکثر سرعت رشد گیاه در مورد Azospirillum پس از گذشت ۹۰ روز پس از کاشت و در مـورد Pseudomonas پـس از گذشت ۷۵ روز پس از کاشت به دست آمد . حداکثر شاخص سطح برگ در تیمارهای باکتری در ۹۰ روز پـس ازکاشـت وحداکثر سرعت رشد نسبی گیاه در تیمارهای بـاکتری در ۷۵ روز پـس از کاشـت حاصـل شـد . در تمـام ایـن مـوارد تـ أثیر باکتری ها بر شاخص های رشد در مقایسه با شاهد به طور قابل ملاحظه ای بالاتر بود