سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

راحله افضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت
سیدجمشید موسوی – استادیار گروه آب دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

استفاده از نیروگاه های برقابی یکی از روشهای تولید انرژی الکتریکی می باشد که امروزه به دلیل مزایای آن مورد توجه قرار گرفته است. روش معمول در تعیین پتانسیل انرژی تولیدی در سدهای برقابی از دیدگاه برنامه ریزی منابع آب، استفاده از روش روندیابی متوالی جریان(SSR) بر اساس اعتمادپذیری (RBS) است در اغلب مطالعات کاربردی در سطح کشور این روش همراه با فرض نیاز ثابت انرژی(انرژی مطمئن) مورد استفاده قرار می گیرد. در این نوع از تحلیل، هدف تعیین ظرفیت نصب نیروگاه به شکلی است که نیاز ثابت فوق در سطح اعتمادپذیری معاوم تامین گردد. تامین نیاز ثابت در مدل شبیه سازی عملکرد مخزن برقابی از طریق پیش فرض ضریب کارکرد ثابت نیروگاه در طول ماههای مختلف اعمال می گردد. از طرف دیگر نیاز انرژی در ماههای مختلف بر حسب نیاز مصرف کننده و تحلیل توزیع زمانی باردر شبکه متفاوت بوده و مقدار آن در فصول تابستان و زمستان نسبت به فصول دیگر بیشتر می باشد. با توجه به آنچه که گفته شد در این مطالعه سعی شده است اثر ضریب عملکرد متغیر در ماههای مختلف به منظور بهبود عملکرد یک سیستم تک مخزنه برقابی خصوصا در دوره های کم آبی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از دو مدل شبیه سازی که یکی بر اساس ضریب کارکرد ثابت و دیگری بر اساس ضریب کارکرد متغیر در یک دوره آماری، توسعه یافته اند در مورد سد خراسان ۳ به عنوان مطالعه موردی، با یکدیگر مقایسه شده اند. مقایسه انجام شده حاکی از آن است که علیرغم افزایش ظرفیت نصب در مدل با ضریب کارکرد ثابت، کارایی سیستم در مدل با ضریب کارکرد متغیر، به ویژه در دوره های خشک، افزایش می یابد.