سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن بمانی احمدآباد – دانشجوی کارشناسی ارشد آب شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی اژدری مقدم – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

پتانسیل انتقال آلودگی سطحی به سفره آب زیرزمینی دشت کاشان با استفاده از مدل دراستیک و سیستم اطلاعات جغرافیایی مرود مطالعه قرار گرفته است. مدل دراستیک یک مدل کمی بودهکه این کلمه مخفف هفت پارامتر موثر در انتقال آلودگی مانند عمق سطح ایستایی، تغذیه خالص، جنس سفره، خاک، توپوگرافی، تاثیر منطقه غیر اشباع و هدایت هیدرولیکی است. از نرم افزار ArcGIS در انجام محاسبات تجزیه و تحلیل و نمایش نتایج استفاده گردید. نتایج نشان داده است بیشتر از ۶۳% از محدوده آبخوان دارای اندکس دراستیک ۲۳ تا ۴۶ بوده که از لحاظ آسیب پذیری قابل اغماض است و بیشتر از ۳۶% از محدوده که دارای اندکس ۴۷ تا ۹۲ بوده از لحاظ آسیب پذیری در محدوده کم قرار می گیرد. سیستم اطلاعات جغرافیایی یک ابزار مناسب برای بررسی و آنالیز حساسیت پذیری آب زیرزمینی به آلودگی می باشد.