سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رئوف مصطفی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
مجید اونق – دانشیار گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی و
محسن مصطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ

چکیده:

شناخت نواحی مستعد خطرات طبیعی، از گام های اولیهدر مدیریت منابع طبیعی و برنامه ریزی های توسعه ای و عمرانی است. روانگرایی یکی از مهمترین پدیده های ژئوتکنیکی است که درخاکهای سست ماسه ای اشباع، در اثر بالا رفتن فشاری منفذی و کاهش مقاومت برشی، رخ داده و منشا خسارتهای شدید سازه ای به هنگام وقوع زلزله است. این تحقیقدر غرب استان گلستان، با هدف پهنه بندی و ارزیابی پتانسیل وقوع خطر روانگرایی انجام شده است. پس از تهیه داده ها و نقشه های پایه، با استفاده از مدل سه پارامتری SWMدر محیط GIS، پهنه بندی در پیکسل های ۲۰ ضربدر ۲۰ متر برای وضعیت فعلی، صورت گرفت. با توجه به نوسان در وضعیت سطح ایستابی و شتاب لرزه ای ۸ سناریوی بروز خطر تدوین گردید و سپس نقشه پهنه بندی خطر برای وضعیت موجود و سناریوهای آتی تهیه شد و با در نظر گرفتن مرز سیاسی در محدوده ۵ گرگان، ترکمن، بندرگز، آق قلا،کردکوی درصد مساحتی هر کلاس خطر مشخص شد. نتایج نشان می دهدد که کمترین و بیشترین درصد احتمال خطر به هنگام وقوع زلزله به ترتیب در سناریوی ۱ و ۸ ، در محدوده شهرهای بندرترکمن و بندرگز، بوده و انجام تمهیدات مکان یابی و اجرای سازه های مهندسی و ابنیه فنی درمحدوده این مناطق جهت کاهشخسارت احتمالی آن اجتناب ناپذیر است.