سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهزاد نیک پور –
ذبیح الله یوسفی –
محمدصدیق مرتضوی –
مسعود نوشادی –

چکیده:

مقدمه و هدف: یکی از مسائل عمده ای که اکثر صنایع از جمله صنعت آب با آن مواجه اند، خورندگی و رسوب گذاری است. رسوبگذاری و خوردگی به عنوانی یکی از شاخص های مهمآب آشامیدنی مشکلاتی را نظیر کاهش بهداشت عمومی، کاهش کیفیت آب و کاهش عمر مفید تجهیزات لوله کشی ایجاد می کند و در نهایت کنترل آن تأثیر به سزایی در بهداشت و کیفیت آب دارد. این پدیده با ا ستفاده از شاخص هایی نظیراندیس اشباع لانژلیه، اندیس پایداری رایزنر و شاخص خورندگی و … قابل بررسی ا ست. مطابقه معیارهای جهانی اکثر اندیس های کنترل خورندگی و رسوب گ ذاری باید حداقل هر دو سال یکبار برای شبکه های توزیعی که از منابع آبهای سطحی استفاده می نمایند و سالی یکبار برای شبکه های توزیع که از آبهای زیرزمینی استفاده می کنند تعیین گردند. با توجه به اینکه مطالعاتی در این خصوص در بکه توزیع آب شرب بهشهر و منابع تأمین ک ننده آن صورت نگرفته است، لذا هدف از این تحقیق تعیین پتانسیل خورندگی و رسوب گذاری آب آشامیدنی شبکه آبرسانی شهر بهشهر می باشد. مواد و روشها: در این تحقیق جهت تعیین پتانسیل خورندگی و رسوب گذاری آب آشامیدنی از اندیس های مهم و متداول خوردگی از جمله: اندیس اشباع لانژلیه، اندیس پایداری رایزنر و شاخص خورندگی استفاده شده است. عمل نمونه برداری از نه چاه فعال، یک دهنه چشمه، دو مخزن و هیجده نقطه در شبکه آبرسانی شهر انجام پذیرفت. جهت محاسبه اندیس های فوق پارامترهای کیفی آب نظیر: pH، سختی کلسیم، قلیائیت، درجه حرارت و کل جامدات محلول بر روی ۱۰۵ نمونه تهیه شده مطابق روشهای ارائه شده در کتاب روشهای استاندارد متد از آبان ماه لغایت اسفند ماه سال ۱۳۸۴ اندازه گیری شد. نتایج: نتایج نشان می دهد که میانگین اندیس لانژلیه در چاهها، چشمه، مخازن و شبکه توزیع به ترتیب ۰/۲۸، ۰/۰۱، ۰/۲ و ۰/۱۳ ک موید وضعیت تعادل و احتمال ایجاد قشر ضعیفی از کربنات کلسیم می باشد. همچنین میانگین اندیس رایزنر نیز به ترتیب ۶/۸۱، ۷/۵۱، ۷/۰۴ و ۷/۱۲ بوده که بیانگر خ ورندگی نسبی نمونه های مورد بررسی است. بحثت و نتیجه گیری: مقایسه اندیس های لانژلیه و رایزنر محاسبه شده در چاهها، چشمه، م خازن و شبکه توزیع نشان می دهد که میزان خورندگی در شبکه توزیع بیش از منابع و مخازن نمونه برداری شده می باشد. بنابراین به منظور حفظ ارتقاء سلامت و بهداشت شهروندان بایستی عملیات تثبیت آب صورت پذیرد تا خاصیت خورندگی آن از بین رفته و به حالت مطلوب برسد.