سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی چنگیزی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رضا وفایی شوشتری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رضا میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
میرزا امیر ابراهیم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی پتانسیل شهرستان اراک جهت کاشت پنبه و ارزیابی اثرات تراکم بوته و فاصله ردیف کاشت بر عملکرد و اجزای آن بر رقم پنبه ورامین آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی د انشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ اجرا شد. آزمایش در قالب طرح کرت های یکبار خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار پیاده شد . فاکتور اصلی شامل ۳ فاصله ردیف ۷۵، ۶۰ و ۹۰ سانتی متری و فاکتور فرعی شامل ۳ فاصله بوته ۱۰، ۱۵ و ۲۰ سانتی متری بودند .نتایج حاصل نشان داد که فاصله بوته ۱۰ سانتی متری می تواند برای تولید پنبه در شرایط مشابه آزمایش حاضر مناسب باشد . از بین صفات مورد بررسی وزن غوزه ، تعداد غوزه و تعداد شاخه های زایشی و رویشی ، درجه بازشدگی غوزه و عملکرد دانه تحت اثر متقابل فاصله ردیف با فاصله بوته قرار گرفت .با کاهش فاصله ردیف و فاصله بوته ، کمیت اکثر صفات یاد شده افزایش یافت. با افزایش تراکم شاخص سطح برگ ، سرعت رشد محصول ، ماده خشک ، تعداد شاخه و غوزه در واحد سطح افزایش یافت و در نهایت افزایش تراکم منجر به افزایش عملکرد گردید . از آن جایی که بالاترین عملکرد با تراکم ۱۶/۷۰ بوته در متر مربع (فاصله بین ردیف ۶۰ سانتی متر ی و فاصله بوته ۱۰ سانتی متری) به دست آمد ، ممکن است این شرایط را برای تولید پنبه در شرایط مشابه آزمایش حاضر مناسب دانست.