سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر حسین وکیلی – دانشجو کارشناسی ارشد عمران گرایش خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
سید محمد علی زمردیان – عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
امیر وکیلی – دانشجو کارشناسی ارشد عمران گرایش خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان و ع
مهراد آرام – کارشناس عمران و عضو انجمن بتن امریکا

چکیده:

یکی ازمهمترین مشکلاتی که دراجرای سدهای خاکی بوجود می آید برخوردبا خاکهای واگرا درمحل ساختگاه ،پی سدهای خاکی و منابع قرضه ریز دانه رسی می باشد .لذا پیش ازآغازبه ساخت انجام مطالعات ژئوتکنیکی جهت شناسایی این گونه خاکها ضروری است .زیرا استفاده ازآنها باعث ایجاد خرابی های زیادی درسدهای خاکی کانالهای آبرسانی و سایرخاکریزها شده است .به منظور غلبه برمشکل واگرایی می توان ازترمیم شیمیایی استفاده نمود .دراین مقاله نتایج افزودن پوزولان طبیعی به نمونه خاک واگرا ارائه گردیده و پتانسیل واگرایی با درنظرگرفتن دومتغیرزمان عمل آوری و درصد وزنی پوزولان کنترل گردیده است .نتایج نشان می دهد که افزودن پوزولان و زمان عمل آوری همراه با کاهش پتانسیل واگرایی خاک سبب افزایش غلظت املاح و کاتیون های خاک ،کاهش درصد سدیم موجود درآب منفذی و کاهش PH می گردند.