سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهرام علیزاده – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا نثارزاده – دانشجوی کارشناسیارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز
هرمز قلاوند – رئیس اداره زمین شناسی بنیانی، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

چکیده:

در این مطالعه مخزن بنگستان میدان نفتی بینک مورد ارزیابی پتروفیزیکی قرارگرفته است . با استفاده از ستونهای لیتولوژیکی ترسیم شده از چاههای میدان ، مقطع طولی جهت تطابق چینه شناسی ترسیم شد . زون بندی انجامشده بر روی مقطع یاد شده نشان میدهد که مخزن بنگستان این میدان متشکل از ۷ زون بوده که در برگیرنده سازندهای ایلام، لافان و سروک است . زونهای عمده بهره ده شامل زونهای ۳ ، ۴ و ۵ می باشند، که در میان این زونها، زون ۴ با رخساره آهک تمیز، آهک دولومیتی و دارا بودن قطعات خرده رودیست از بالاترین کیفیت مخزنی برخوردار بوده و بیشترین سهم تولید از مخزن را به خود اختصاص میدهد . کاهش ضخامت خرده رودیستها درقسمت جنوب شرقی، سبب کاهش تولید در این ناحیه از میدان گردیده است . همچنین نتایج ارزیابیهای پتروفیزیکی نشان میدهد که قسمتهای بالائی سازند سروک نسبت به بخش قاعده ای آن از شرایط بهتر ی از نظرکیفیت مخزنی برخوردار میباشد . ناحیه مرکزی میدان که بیشترین ضخامت را دارا ست ، با برخورداری از شکستگیهای مناسب در نتیجه کشیدگی قسمت فو قانی سازند سروک، دارای پتانسیل بالا برای تولید در میدان میباشد و با توجه به نتایج این مطالعه، شمال چاه شماره ۹برای برداشت از مخزن با مشبک کاری زون ۴ بهترین منطقه جهت حفاریهای آتی معرفی می گردد